Dull Cyflwyno

Mathau o Dwrist

Ar ôl ystyried yr uned hon a’r unedau blaenorol, byddwch yn gwybod bod nifer o ffyrdd posibl o grwpio twristiaid. Fodd bynnag, nid yw’n hawdd dosbarthu pob un twrist i grwpiau twt ac, i ryw raddau, mae pob twrist ychydig yn wahanol i bawb arall!                           

Yn y bocsys isod, ceir amrywiaeth o dermau a ddefnyddir i ddisgrifio mathau a grwpiau o dwristiaid. Gallwch ychwanegu at y mathau a’r grwpiau os meddyliwch am dermau eraill. Darllenwch yr wybodaeth ym mhob un o’r bocsys.                   

Pa fathau o bobl sy’n ymweld â’r cyrchfan?

 • Teuluoedd – gyda phlant ifanc, gyda phlant ifanc iawn, gyda phlant yn eu harddegau
 • Parau – parau ifanc, canol oed, parau hŷn         
 • Pobl sengl – ieuengach, hŷn 
 • Pobl ag anableddau – nam ar eu golwg/clyw, symudedd        
 • Grwpiau o bobl – partïon plu a cheiliogod, timau chwaraeon, grwpiau coets

O ble y daethant?         

 • Pobl ar wibdaith o ardaloedd cyfagos
 • Rhannau eraill o’r DU
 • Gwledydd Ewropeaidd cyfagos fel Ffrainc a’r Almaen
 • Rhannau eraill o Ewrop
 • Gwledydd pell lle siaredir Saesneg fel yr Unol Daleithiau ac Awstralia
 • Gwledydd Asiaidd fel India a China
 • Gwledydd eraill 

Beth maen nhw’n mwynhau ei wneud?

 • Torheulo a gweithgareddau ar y traeth
 • Chwaraeon dŵr fel hwylio a hwylfyrddio
 • Gweithgareddau bryn a mynydd – cerdded, dringo, abseilio, beicio mynydd   
 • Beicio 
 • Gwylio chwaraeon
 • Cymryd rhan mewn chwaraeon tîm neu fel unigolion
 • Archwilio safleoedd hanesyddol ac atyniadau diwylliannol
 • Mwynhau bywyd nos, ymweld â chlybiau a barrau
 • Bwyta mewn bwytai braf
 • Ymweld â’r theatr neu’r sinema
 • Ymweld â pharciau hamdden
 • Ymweld â pharciau hamdden plant
 • Ymweld ag atyniadau fferm
 • Mynd i ganolfannau hamdden a phyllau nofio
 • Mynd i ffeiriau pleser ac arcedau
 • Ymuno â theithiau cerdded tywysedig

Faint o arian sydd ganddynt?

 • Teithiwr moethus cefnog
 • Incwm canol 
 • Teulu heb lawer iawn i’w wario
 • Teithiwr ifanc heb lawer iawn o arian
 • Teithiwr busnes sy’n hawlio treuliau
 • Pâr gydag incwm rhesymol      
 • Rhywun ar fudd-daliadau

A ydyn nhw ar eu gwyliau?

 • Ymwelwyr penwythnos
 • Twristiaid busnes
 • Aros wythnos 
 • Aros mwy nag wythnos   
 • Aros gyda ffrindiau a theulu  
 • Ymwelwyr dydd
 • Mynd i briodas      
 • Mynd i gynhadledd neu arddangosfa  

Ymhle y bydden nhw’n hoffi aros?

 • Gwestai 4 a 5 seren
 • Gwestai 2 a 3 seren
 • Gwely a brecwast a thai llety
 • Hostelau
 • Gwersylloedd a pharciau carafanau
 • Porthdai
 • Hunanarlwyo 

Sut maen nhw’n teithio?

 • Cyrraedd yn eu car eu hunain
 • Cyrraedd a theithio o gwmpas y cyrchfan ar fws
 • Cyrraedd ar drên a defnyddio cludiant cyhoeddus
 • Cyrraedd ar drên ond beicio o gwmpas y cyrchfan
 • Defnyddio cludiant twristiaid fel tacsis dŵr a throlïau
 • Defnyddio tacsis