Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 1.2 Disgrifiwch nodweddion gwahanol fathau o dwristiaid

Rhoi’r cyfan ar waith

Buoch yn dysgu am wahanol nodweddion ar dwristiaid a mathau o dwrist. Gadewch i ni weld yn awr a allwch chi ‘adeiladu twrist’.     

Isod fe welwch gyfres o fathau o dwrist. O’r delweddau, dewiswch eitemau addas sy’n nodi naill ai math o dwrist hamdden neu dwrist busnes. Ymlaen â chi wedyn i adeiladu twristiaid o wahanol oedrannau ac o wahanol ddiwylliannau.

Isod gwelir nodweddion pob math o wahanol dwrist.                     

Gwahanol fathau o dwristiaid

 • Hamdden – twristiaid yw’r rhain sy’n teithio yn syml at ddibenion hamdden. Nid yw’r gwyliau, y gwyliau byr, y penwythnos i ffwrdd, neu beth bynnag ydyw, yn gysylltiedig ag unrhyw ddiben gwaith o gwbl; maen nhw’n mynd yn eu hamser eu hunain ac er eu mwynhad eu hunain.                     
 • Busnes – y gwrthwyneb llwyr i’r uchod. Mae’r twristiaid hyn oddi cartref ar fusnes. Efallai eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden tra byddant i ffwrdd ond prif ddiben eu hymweliad yw gwaith/busnes.
 • Gwahanol oedrannau – gellir rhannu hyn yn ôl  
  • plant – babanod, plant bach, plant hŷn a’r glasoed  
  • oedolion – oedolion ifanc, oedolion canol oed, pobl hŷn   
  • Gwahanol ddiwylliannau – mae pobl o wahanol ddiwylliannau’n disgwyl cael eu parchu a disgwyl i’w credoau a’u hymddygiad gael eu deall. Mae diwylliant Prydeinig yn wahanol iawn i ddiwylliant Tsieineaidd, e.e. mae’r bwydydd yn wahanol, mae’r traddodiadau’n wahanol. Diwylliant sy’n ein gwneud ni fel yr ydym.

Gweithgaredd 1

Cewch y cyfle yn awr i arddangos eich dealltwriaeth o wahanol fathau o dwrist.                    

Disgrifiwch eich mathau dewisol o dwrist, gan roi gwybod am      

 • oedran a rhyw’r twrist      
 • i ble y mae’n mynd      
 • gyda phwy y bydd yn teithio, os unrhyw un            
 • sut bydd yn cyrraedd y cyrchfan dewisol            
 • beth fydd yn gallu ei wneud pan fydd yn y cyrchfan          

Gweithgaredd 2

Eich tro chi ...

Penderfynwch ar gyrchfan yr hoffech ymweld ag ef am wyliau.  

 • I ble fyddech chi’n dewis mynd? Pam?
 • Beth fyddai angen i chi fynd gyda chi pe byddech chi’n dwrist hamdden?     
 • Pwy fyddai’n mynd gyda chi?
 • Beth ydych chi’n ei wneud yn eich amser hamdden yn eich cyrchfan dewisol?

Crëwch eich hun gan ddefnyddio poster i egluro’r pwyntiau bwled uchod.