Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 3.2, 3.3, 3.4

Dadansoddi data

Dyma sut mae’r rhai proffesiynol yn mynd ati! Daw’r detholiad isod o adroddiad a luniwyd gan Visit Britain. Gallai eich helpu i ddeall sut olwg sydd ar ddadansoddiad data.       

data-analysis.jpg

Erbyn hyn, dylech fod wedi llunio cyfres o graffiau gan ddefnyddio data mewn perthynas ag ansawdd profiad y cwsmer yn eich sefydliad twristiaeth dewisol. Efallai hefyd y byddwch wedi nodi’r pwyntiau allweddol a wnaed mewn cyfweliadau a gynhalioch yn y cyfnod casglu data.  

Mwyaf y graffiau a’r wybodaeth sydd ar gael gennych, mwyaf y gallwch gwblhau eich adroddiad yn llwyddiannus.        

I ddadansoddi’ch gwybodaeth, rhaid i chi egluro beth mae’r wybodaeth yn ei ddweud. Yn syml, mae angen i chi roi’r wybodaeth yn y graffiau mewn geiriau, gan gofio bob amser eich bod yn ymchwilio i ansawdd profiad y cwsmer yn eich sefydliad dewisol.                                        

Edrychwch ar y graffiau a’r tablau a luniwyd gennych. A allwch weld beth maen nhw’n ei ddweud wrthych?

Gweithgaredd

Meddyliwch am:

 • Y cyfansymiau uchaf a’r cyfansymiau isaf ar gyfer ymatebion i’r cwestiynau a ofynnoch Ffigurau cyfartalog/cymedrig
 • I ba raddau mae’r ffigurau yn y graffiau’n amrywio – a oes gwahaniaeth mawr neu fach rhwng y cyfansymiau uchaf ac isaf?                                         
 • A oes bylchau yn y graffiau?
 • A oes unrhyw ganlyniadau arbennig o ddiddorol y gallwch eu dyfynnu?
 • A ydy’r canlyniadau’n dangos bod agweddau ar brofiad y cwsmer yn y sefydliad sy’n eithriadol?
 • A ydy’r canlyniadau’n dangos bod agweddau ar brofiad y cwsmer yn y sefydliad y mae angen eu gwella?
 • A ydy’r graffiau’n dangos bod rhai grwpiau o gwsmeriaid yn cael gwell profiad nag eraill?
 • A ydy’r rhan fwyaf o gwsmeriaid yn cael profiad da yn eich sefydliad dewisol?
 • Pa agweddau ar y sefydliad y mae cwsmeriaid yn eu mwynhau fwyaf?

Bydd angen i chi ddarparu dadansoddiad ar gyfer pob un o’r graffiau a’r tablau a luniwyd gennych.

Wrth lunio eich dadansoddiad, efallai bydd y geiriau yn y blwch isod o gymorth i chi.

 • archwiliad
 • astudiaeth
 • ymchwiliad
 • dadansoddiad
 • gwerthusiad
 • canfyddiad barn