Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 1.2 Sefyllfaoedd pan fydd cwsmeriaid yn rhyngweithio â sefydliadau twristiaeth

Ymdrin â chwynion

Mae pob sefydliad twristiaeth yn cael cwynion a rhaid i gyflogeion ryngweithio â chwsmeriaid i ymdrin â chwynion. 

Weithiau, efallai bydd y cwsmer yn ddig neu’n ofidus wrth wneud ei gŵyn a bydd gwasanaeth cwsmeriaid da yn golygu gwrando ar y cwsmer a deall ei broblem.                         

Mae rhai cwynion yn llawer mwy difrifol nag eraill. Yn achos cwynion llai difrifol, efallai bydd ymddiheuro’n ddigon i wneud i’r cwsmer deimlo bod rhywun wedi gwrando arno. Mae gan y rhan fwyaf o sefydliadau twristiaeth weithdrefnau i ymdrin â chwynion mwy difrifol ac ymchwilio iddynt.      

Nid y cwsmer sy’n iawn bob tro. Weithiau, efallai bydd y cwsmer yn cymryd arno fod y gŵyn yn fwy difrifol nag ydyw mewn gwirionedd, er mwyn cael rhyw fath o iawndal. Gall yr achosion hyn fod yn anodd i sefydliadau twristiaeth eu trin ac efallai bydd gofyn i uwch reolwr ymdrin â’r cwsmer.                        

Gweithgaredd

Dewiswch 6 o’r rhain ac eglurwch pam y byddent yn bwysig i gyflogeion wrth ymdrin â chwsmeriaid sy’n gwneud cwynion. Efallai bydd angen i chi ymchwilio i ystyr geiriau nad ydych yn eu deall. 

Pan fyddwch wedi gwneud eich dewisiadau, trafodwch eich atebion gyda’ch cyd-ddisgyblion.

 • cywir
 • sylw
 • digynnwrf
 • pryderus
 • hyderus
 • dan reolaeth
 • di-hid
 • aneffeithiol
 • chwilfrydig
 • cyfrifol
 • cefnogol
 • difeddwl
 • ystyriol