Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 2.1 Disgrifiwch anghenion gwahanol fathau o gwsmer

Bwyd ar gyfer gwahanol ddiwylliannau

Mae sefydliadau twristiaeth yn fwyfwy ymwybodol fod angen iddynt fodloni anghenion cwsmeriaid o wahanol ddiwylliannau. Un enghraifft dda o’r ffordd y bu gwahanol ddiwylliannau’n cymysgu dros y blynyddoedd diwethaf yw’r amrywiaeth o fwyd a ddarperir gan wahanol sefydliadau twristiaeth.                       

Mae rhai twristiaid yn hoff o roi cynnig ar wahanol fwydydd wrth deithio ac mae rhai bwydydd bellach yn gysylltiedig â gwahanol ddiwylliannau a chenhedloedd.

Gweithgaredd

Dychmygwch eich bod yn rheolwr arlwyo mewn gwesty rhyngwladol mawr a’ch bod yn cynllunio arlwyo i bobl o bedwar ban byd sy’n mynychu cynhadledd.

Awgrymwch beth allech chi ei ddarparu ar y fwydlen i fodloni anghenion pobl o’r gwledydd a restrir isod. Nodwch ddwy frawddeg i grynhoi pa ‘fwyd traddodiadol’ y bydd pobl o bob gwlad efallai’n hoffi ei gael a’r hyn na chaniateir iddynt ei fwyta efallai oherwydd eu crefydd.                              

(Efallai yr hoffech wneud ymchwil i fwydydd traddodiadol o wahanol wledydd a’r mathau o fwyd na chaniateir i bobl o wahanol grefyddau ei fwyta efallai).