Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 2.2 Eglurwch sut mae sefydliadau twristiaeth yn bodloni disgwyliadau gwahanol fathau o gwsmer

Rhoi’r cyfan ar waith 2

Ar ôl cwblhau eich tabl, rydych yn barod yn awr i lunio eich eglurhad rhesymegol am y ffordd y mae’ch sefydliad dewisol yn bodloni disgwyliadau’r mathau o gwsmer a ddewiswyd gennych.  

Dylech lunio cyflwyniad i’ch sefydliad dewisol ac yna ysgrifennu am ddisgwyliadau pob un o’ch grwpiau cwsmer yn eu tro, fel is-benawdau.                 

Ychwanegwch ddelweddau o’ch sefydliad dewisol yr ydych efallai wedi’u tynnu eich hun neu wedi’u cael ar wefannau. Dylech gynnwys unrhyw wybodaeth arall o wefan eich sefydliad y teimlwch y bydd yn briodol.

Pan ysgrifennwch eglurhad, mae’n hawdd defnyddio’r gair oherwydd yn rheolaidd. Er enghraifft: Mae’r cwmni hedfan yn gweini diodydd am ddim i’r seddi dosbarth busnes oherwydd...

Mae’r wybodaeth isod yn rhoi syniadau am eiriau eraill yn lle defnyddio’r gair ‘oherwydd’ yn rhy aml.

Yn lle defnyddio ‘oherwydd’

Gellir defnyddio llawer o eiriau neu ymadroddion i ddechrau eglurhad. Y mwyaf cyffredin yw “oherwydd”, ond mae gan eraill eu defnyddiau. Dyma rai dewisiadau eraill a thrafodaeth am eu defnyddiau a’u manteision.                           

Am: Mae ‘am’ yn gwbl gyfystyr ag ‘oherwydd’ (er enghraifft, “Dewisodd beidio â mynd i weld y ffilm, am iddi gael adolygiadau gwael”).

O ganlyniad i: Mae’r ymadrodd hwn yn gweithio yn lle "oherwydd”, fel “O ganlyniad i’w ymyriad, ail-agorwyd yr achos a chanfuwyd eu bod yn ddieuog.”                     

Cyhyd â: Mae’r ffurf anffurfiol hon ar ‘oherwydd’ yn cael ei defnyddio i fynegi’r syniad, am fod un peth yn digwydd neu’n mynd i ddigwydd neu’n wir, y bydd peth arall yn bosibl, mewn datganiadau fel “Cyhyd â dy fod di’n mynd, a allet ti gasglu rhai pethau i mi?”                                                                   

Gan fod: Mae gan yr ymadrodd hwn yr un ystyr – a’r un ffurfioldeb – â ‘cyhyd â’.

O ystyried bod: Mae’r ymadrodd hwn bron yn unionfath ei ystyr i “cyhyd â” ac “am fod” a’u tebyg.

O achos: Mae hwn yn berthnasol yn benodol i egluro pam ddigwyddodd rhywbeth neu pam fydd yn digwydd neu na fydd yn digwydd, er enghraifft “O achos y ceisiadau niferus, ni allwn ymateb yn unigol i bob ymgeisydd.”

Yn sgil: Mae’r dewis hwn yn lle “oherwydd” yn gallu bod yn gymwys i ganlyniad cadarnhaol neu negyddol; “Yn sgil eich busnesau, rydym yn cael llawer o sylw digroeso” sy’n arddangos yr ail ystyr.

Drwy: Arddodiad yw ‘drwy’, ac mae’n cymryd lle ‘oherwydd’, er enghraifft “Drwy ymdrechion yr elusennau hyn, mae gwasanaethau digartrefedd y ddinas wedi’u hadfer.”

Nawr rydych yn barod i greu eich eglurhad. Defnyddiwch gynifer o’r dewisiadau yn lle ‘oherwydd’ ag y gallwch, ond cofiwch eu defnyddio’n gywir.