Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 1.1 Datblygu Cyrchfannau Twristiaeth y DU

Atyniadau adeiledig

Atyniadau a adeiladwyd yn bwrpasol

Lleoedd yw’r rhain a adeiladwyd yn benodol i ddenu twristiaid. Mae parciau hamdden, parciau difyrrwch, acwaria ac ati oll yn enghreifftiau o atyniadau a adeiladwyd yn bwrpasol. Gan amlaf, bydd rhaid i dwristiaid dalu tâl mynediad am fod yr atyniadau’n rhan o’r sector preifat.

Gweithgaredd 1

Ymchwiliwch i’r cynhyrchion a’r gwasanaethau a ddarperir gan Ganolfan y Mileniwm ac eglurwch pam y dylai twristiaid sy’n ymweld â Bae Caerdydd dreulio amser yn y ganolfan.

Hefyd, gellir dosbarthu rhai o’r stadia chwaraeon yn atyniadau adeiledig, yn enwedig y rhai sy’n cynnig teithiau o’r cyfleusterau, er enghraifft Stadiwm Principality.

Atyniadau dros amser

Yr ail grŵp o atyniadau adeiledig yw’r rheini sydd wedi datblygu i fod yn atyniadau dros amser. Cestyll, eglwysi, eglwysi cadeiriol a rhai adeiladau diwydiannol – ni adeiladwyd y rhain byth i ddenu twristiaid, ond erbyn hyn caiff rhai ohonynt filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn.

Ymhlith yr enghreifftiau yng Nghymru mae Big Pit, Castell Conwy ac Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn Sir Benfro.

Gweithgaredd 2

  • Enwch dair eglwys neu eglwys gadeiriol arall sydd bellach yn atyniadau mawr i dwristiaid.        
  • Enwch dri chastell arall sydd bellach yn atyniadau poblogaidd i dwristiaid.
  • Enwch dri safle diwydiannol arall sydd bellach yn atyniadau i dwristiaid.